AVÍS LEGAL I POLITICA DE PRIVACITAT

1.- OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús dels llocs web www.fvcv.es, www.evcv.es, www.club.somvela.com, www.velavalencia.es, www.competicio.somvela.com, www.regatas.somvela.com, www.cvolympicweek.com (d’ara endavant, LA WEB), del qual és titular la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pels llocs webs del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de cada lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2.- IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

En compliment d’el que s’estableix en l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, se l’informa que:

La FVCV és una federació esportiva inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana amb el número 3, Secció 2 i amb CIF G46456182. Amb domicili en la Marina de València, Dàrsena Nord – Bústia 38. 46024 – València.

A l’efecte de comunicar amb EL PROPIETARI DE LA WEB pot dirigir-se a l’adreça a dalt indicada o a l’adreça de correu electrònic info@somvela.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través els mitjans detallats anteriorment.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari i la seua posterior autorització.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre altres:

  1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extraure informació.

4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que medie la seua prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de les webs.

En definitiva, els usuaris que accedisquen a aquests llocs webs poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en els llocs webs són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al mateix atribuïsca a l’usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un link no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari dels llocs webs en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposen establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, el enllac únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstindre’s de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari done als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base d’aquests.

4.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut dels presents llocs webs és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de

1. La impossibilitat d’accés als llocs webs o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’haja accedit a través dels llocs webs o dels  serveis que s’ofereixen.

2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte dels llocs webs. En particular, i a manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d’aquestes webs i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquestes webs és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereixen aquests llocs webs. EL PROPIETARI DE LES Webs no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LES Webs no es responsabilitza de l’establiment de links per part de tercers.

5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

EL PROPETARI DE LA WEB tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i resta de normativa espanyola vigent.

Respecte a les dades que li identifiquen com federat se l’informa que siguen tractats per a dur a terme l’encàrrec sol·licitat, segons disposa l’article 6.1.b RGPD. A més, tractarem la seua imatge i /o veu basant-nos en l’interés legítim de la Federació, segons l’article 66.2.a. de la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana. Així mateix, basant-nos en el que es disposa en l’Informe Jurídic 0195/2017 de la Agencia Española de Protección de Datos entenem que l’enviament de comunicacions comercials, encara per mitjans electrònics, es troba emparat dins de les bases legitimadores del tractament establides en l’art. 6.1.f RGPD, en concret en l’interés legítim, per la qual cosa no és necessari tornar a recaptar el consentiment.

Les seues dades seran cedides segons les disposicions legals vigents a cada moment.

Les seues dades seran incorporades al Sistema de Protecció de Dades de la FVCV. Seran conservats durant el temps que dure el consentiment, o si escau, el temps legal establit per a cadascuna de les obligacions legals que deriven dels tractaments per als quals s’ha consentit. No obstant això, la FVCV no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari o motivats per causes de força major.

Així mateix, se l’informa de poder exercitar els seus drets d’accés a les dades, la seua rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament o portabilitat dels mateixos segons el que s’estableix en el *RGPD. Podrà exercitar aquests drets per escrit en l’adreça postal o electrònica que apareix al final de la clàusula, al costat de còpia del seu DNI. Si bé, el va exercir d’aquests drets no afectarà els tractaments anteriors a aquest.

Aquesta entitat ha designat com a Delegat de protecció de Dades a Persevera, S. L. O., en la persona de Manuel del Palacio. El seu contacte és mdp.dpo@perseveragrupo.com o Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid.

Així mateix, se l’informa del meu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.- POLÍTICA DE COOKIES

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedisca la creació d’arxius cookie o s’advertisca d’aquesta. Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguen emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

7.- PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LES Webs identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbisca al lloc web del PROPIETARI DE LES Webs, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de VALÈNCIA (España).

8.- JURISDICCIÓ APLICABLE

Les normes d’ús que es troben en el present Acord Legal queden subjectes a l’ordenament espanyol.

Per a qualsevol qüestió que poguera suscitar-se quant al compliment i/execució de les presents normes se sotmetran els Jutjats i Tribunals de VALÈNCIA