Homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors de vela

D’acord amb la “Resolució de 13 de desembre de 2011, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es publiquen els criteris aprovats per la Comissió creada per ORDRE de 8 de novembre de 1999, per a les propostes d’homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors de vela” la tramitació de l’expedient d’homologació de titulacions federatives obtingudes abans de juliol de 1999 i les del Període Transitori,  és la següent:

PRIMER: Tindre al dia els meus documents

  • Llicència federativa en vigor
  • Disposar de la vostra titulació / diploma o certificat del títol

SEGON: Enviar el següent formulari juntament amb la documentació sol·licitada a la Secretària General del Consell Superior d’Esports al carrer Martín Fierro 5, (28040, MADRID)

  • “Formulari per a sol·licitar l’Homologació, Convalidació i Equivalència Professional amb els Ensenyaments Esportius de Règim Especial” degudament emplenat: https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/pdf/991946_solicitud.pdf
  • Marcar en la sol·licitud l’apartat corresponent a convalidar “objecte de sol·licitud”
  • Adjuntar la documentació sol·licitada “Documentació que adjunta”

Es pot presentar personalment en el Registre del CSD, on es pot compulsar tota la documentació.

Termini de tramitació: del 27 de desembre de 2011 a el 27 de desembre de 2021


CONVALIDACIONS