PLA ESTRATÈGIC KITEBOARDING

1.- DEFINICIÓ DEL PEK

És una iniciativa de la FVCV que consistix en un procés d’anàlisi i de reflexió sobre la situació en que es troba la pràctica del Kite en la Comunitat Valenciana, proposant línies estratègiques i mesures d’actuació en que treballar conjuntament amb la resta d’agents que intervenen

2.- OBJETIUS DEL PEK

L’objectiu principal és la regulació de la pràctica segura del kite que facilite la creació de zones autoritzades en unes condicions òptimes i de durabilitat en el temps.

Com a objectiu complementari es pretén aconseguir posicionar a la Comunitat Valenciana com a destí preferent per a la pràctica i ensenyança del Kite, així com en l’organització de competicions.

Característiques

  • Sorgix, com ja s’ha dit, per l’encàrrec de la Junta Directiva de la FVCV als clubs i experts del kite.
  • S’aprofita l’augment de clubs i esportistes que practiquen la dita modalitat com a principal.
  • Es tracta d’un procés tècnic en el seu desenrotllament.
  • L’estudi ha de ser integral i ha d’arreplegar totes les manifestacions dels que practiquen esta modalitat.
  • Les conclusions seran el resultat de la participació de tots els agents implicats buscant el consens en les propostes. S’aspira a aconseguir una visió de futur compartida.
3.- ÀREES ESTRATÈGIQUES

Una vegada definits la missió i els objectius, i després d’analitzar els comentaris dels membres del comité s’ha arribat a la conclusió de segmentar l’estudi en tres grans blocs que atenguen a la totalitat de les problemàtiques que afecten la pràctica del kite i al mateix temps faciliten el seu necessari tractament metodològic.

Àrea 1.- Espais esportius – Zones

Àrea 2.- Kiters, seguretat i formació

Àrea 3.-Promoció i competició

Cada una d’estes àrees aglutina i tracta de donar resposta als grans interrogants sobre el Kite que es van plantejar en les reunions prèvies a la redacció d’este document.

 4.-ESTRUCTURA I METODOLOGIA

Per a la realització del PEK es considera imprescindible la participació dels clubs i experts del kite.

Per tal motiu es va crear el comité que en les seues dos primeres reunions va realitzar una anàlisi de la situació actual i de les necessitats més urgents.

Es fa necessari, tal com suggerix la teoria de la planificació estratègica, realitzar una síntesi a través d’una matriu DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) de cada una de les àrees.

Seguint la metodologia utilitzada en el Pla Estratègic de l’Esport de València en una següent fase seria aconsellable la creació de taules de treball, en les que participen el nombre més gran d’agents experts, relacionades amb les diferents àrees i que desenrotllen els diferents projectes que s’hagen de dur a terme.

***El present Pla Estratègic es troba en fase de desenrrotllament


Leave a Reply