• Tècnics regata (Oficials i jutges)   –>   10€ Federats (70€ no federats)
  • Autorització Federativa   –>   60€ Federats — Convalidació amb “Llicència Navegació”—> 75€
  • Tècnics de formació (Instructors) –> ja No és necessària la renovació del carnet de monitor o instructor. Amb motiu de la Resolució de 13-12-11 del Consell Superior d’Esports, té de termini fins al 27 de desembre de 2021 per a realitzar el tràmit d’homologació de la seua titulació de tècnic. A continuació s’indica l’enllaç de la nostra pàgina web on trobarà tota la informació corresponent a l’homologació, convalidació i equivalència de les titulacions federatives obtingudes abans de juliol de 1999 i les del Període Transitori: http://www.fvcv.es/convalidacion-titulaciones/

Documentació necessària per a realitzar la renovació de titulacions:

  1. Fotografia grandària carnet digitalitzada
  2. Fotocòpia del DNI
  3. Indicar adreça completa per a l’enviament del carnet i telèfon de contacte
  • En cas de renovació d’Autorització Federativa serà necessari presentar un Certificat mèdic que acredite que reuneix les condicions psicofísiques per a l’obtenció dels títols de navegació exigit per l’article 15 de l’Ordre de 17 de juny de 1997.

4. Justificant de pagament de la renovació:

Nº de compte: SabadellCAM  0081 / 0297 / 18 / 0001494350

Concepte: “renovació titulació __ de __”

Esta documentació cal manar-la via e-mail a la següent adreça: licencias@somvela.com