Cursos de Formació per a Tècnics de Regata

La formació d’Oficiales, Jutgs, Àrbitres, Balisadors, Mesuradors, constituix una part prioritària del desentrrollament de la Vela. El PDF desentrrolla una unitat de criteris pràctics i didàctics que genere l’aparició de mes y millors Tècnics en Regata.
Visita el TOA pera conéixer els pròxims cursos.
(Si no apareix cap mena de informació en el TOA significa que encara no hi ha previst un curs d'este tipus.)
 

MÉS INFORMACIÓ

Telf: 963530120 ( extensió 3)  Fax: 963534331
E-mail: jmfortea@somvela.com
Web: www.fvcv.es
Horari d'atenció: de 9:00 a 15:00 de dilluns a divendres
Oficial de Regata i Oficial de Funboard i/o Kitesurf
Tècnic responsable de: Admissió d'inscripcions, Direcció de les proves en l'aigua i Gestió dels resultats. Direcció de les regates en tot allò que no estiga reservat als Àrbitres i Jutges. 
La funció de l'Oficial de Regata és dirigir les proves en cada camp de regates. En el camp de regates hi ha els següents oficials: Balisador(és), Visor i Auxiliar.

El curs està previst per a realitzar una part teòrica en un cap de setmana juntament amb un examen final tipus test.

CURSOS OFICIAL DE REGATES – Estructura del Curs

Càrrega lectiva                                                                                             12 hores

A.- Organització de Regates                                                                      6 hores
       A.1.- Responsabilitat de l'Oficial amb:
                   A.1.1.- Anunci de Regates
                   A.1.2.- Instruccions de Regates
                   A.1.3.- Gestió de Resultats
       A.2.- Personal necesari
                   A.2.1.- En la mar
                   A.2.2.- En terra
A.3.- Balisament
       A.3.1.- Caps, ancores, ruixons, contrapesos
       A.3.2.- Balises, boyarins
       A.3.3.- Posicionamient
                   A.3.3.1.- Marcació
                   A.3.3.2.- Nocions bàsiques GPS
       A.4.- Tipus de Recorreguts
       A.5.- Material
                   A.5.1.- A bord
                   A.5.2.- En terra
       A.6.- Procediment Radiotelefònic.
B.- Reglament de Regates                                                                        6 hores
       B.1.- Definicions
       B.2. Part 3.-  Conducció d'una Regata
B.3.- Senyals de Regata
B.4.- Part 6.- Inscripció y Qualificació
B.5.- Apèndixs. Secció 1
B.6.-Part 2. Quan els barcos es trobem
 

REQUISITS D'ACCÉS

 • Ser major de 16 anys, (en el cas de menors d'etat es necessitarà presentar autorització paterna).
 • Estar en posesió, com a mínim, de l'Autorización Federativa per a el Maneig d'Embarcacions fins a 1 t de desplaçament.
 • Tindre la Llicència Federativa de Jutge vigent.
 • Realitzar i aprovar el curs corresponent.
 • Efectuar un total de tres pràctiques tutelades, en regates de Nivell 0, 1 i 2, que seran justificades mitjançant document signat per l'Oficial Principal.
Tècnic responsable de la Resolució de les Protestes.
El curs de tècnics de nivell II comprén un bloc per a traure este títol que obtindrà en presentar les 3 pràctiques de jutge corresponents. 

El curs de Jutge de regata sol realitzar-se a través de l'Aula Virtual amb un examen final.

CURS JUTGE DE REGATES – Estructura del Curs

Càrrega lectiva                                                                                             12 hores

A.- Definicions      
B.- Principis Bàsics
C.- Regles Fonamentals.
D.- Altres Regles.
E.- Part 5 – Organització de Regates
E.5.1.- Misió dels jutges, visió general del reglament.
E.5.2.- Protestes
E.5.3.- Audiències,
E.5.4.- Mal Comportament
E.5.5.- Apel·lacions
F.-  Part 2 – Casos y les seues Protestes.
 

REQUISITS D'ACCÉS

 • Ser major de 18 anys
 • Haver actuat com a Oficial de Regates, membre del Comité de Protestes o com a Àrbitre, almenys en tres regates en l'organització de les quals participe la FVCV.
 • Estar en possessió, com a mínim, de l'Autorització Federativa per al Maneig d'Embarcacions fins a 1 t de desplaçament.
 • Tindre la Llicència Federativa de Tècnic vigent.
 • Realitzar i aprovar el curs corresponent.
 • Efectuar un total de tres practiques tutelades, en regates de Nivell 0, 1 i 2, que seran justificades mitjançant document signat pel President del Comité de Protestes sempre que s'haja actuat en el mar o en almenys una audiència.
L'Àrbitre de Regates és el Tècnic responsable de la resolució de protestes en l'aigua en les proves en què hi ha arbitratge o judici directe.

CURS ÀRBITRE DE REGATES – Estructura del Curs

Càrrega Lectiva                                                                                            12 hores
 
A.-Introducció a l'arbitratge
B. -Regles de la part 2.
B.1.- Modificacions per a Match Race i Team Racing.
C.- Apèndix C del RRV
D.- Apèndx D del RRV
E.- Posicionamient dels àrbitres
E.1.- Funcions de l'“Ala”
F.- Regla 42
G.- Casos Pràctics
 
REQUISITS D'ACCÉS
 • Ser major de 18 anys
 • Haver actuat com a Oficial de Regates, membre del Comité de Protestes o com a Àrbitre, almenys en tres regates en l'organització de les quals participe la FVCV.
 • Estar en possessió, com a mínim, de l'Autorització Federativa per al Maneig d'Embarcacions fins a 1 t de desplaçament.
 • Tindre la Llicència Federativa de Tècnic vigent.
 • Realitzar i aprovar el curs corresponent.
 • Efectuar un total de tres pràctiques tutelades, en regates de Nivell 0, 1 i 2, que seran justificades mitjançant document signat pel Cap d'Àrbitres.

Leave a Reply